Artprowokanda

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W ramach projektu ARTPROWOKANDA otaczamy ochroną prawną podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności twórców, artystów wykonawców, producentów i wydawców w procesie korzystania z utworów wszelkiego rodzaju. Prowadzimy również bieżace konsultacje i udzielamy porad prawnych pomiotom, które chcą z cudzych praw autorskich legalnie skorzystać.

Przedmiotem naszego działania są utwory wszelkiego rodzaju w tym słowne (literackie publicystyczne, naukowe), plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne choreograficzne i audiowizualne
(w tym filmowe).

Oferowana ochrona prawna obejmuje:
 
 

1. Realizację osobistych praw twórcy w tym prawa do:
• autorstwa i oznaczenia utworu,
• nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
• decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
• nadzoru nad sposobem korzystania z utworu (sprawowanie nadzoru autorskiego)
• żądania zaniechań działań zagrażających osobistym prawom autorskim
Realizacja uprawnień w przypadku naruszeń osobistych praw autorskich w szczególności żądanie złożenia publicznych oświadczeń oraz dochodzenia na rzecz twórcy sum pieniężnych tytułem zadośćuczynienia.

3. Realizację majątkowych praw twórcy w tym prawa do:
• prawo do korzystania z utworu
• prawo do rozporządzania utworem
• prawo do korzystania z utworu
• prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu

Realizację uprawnień w przypadku naruszeń majątkowych praw autorskich w szczególności żądanie zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia,


wydania uzyskanych korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody w tym poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

2. Realizację majątkowych praw twórcy w tym prawa do:
• prawo do korzystania z utworu
• prawo do rozporządzania utworem
• prawo do korzystania z utworu
• prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu
Realizację uprawnień w przypadku naruszeń majątkowych praw autorskich w szczególności żądanie zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, wydania uzyskanych korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody w tym poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

 

aplikant radcowski
Aleksandra Padło
project manager

aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studentka kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską poświęconą problematyce reklamy napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego – specjalisty z dziedziny prawa własności intelektualnej, pełnomocnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw restytucji dóbr kultury. Odbyła praktykę u nadawcy telewizyjnego oraz w wydawnictwie. Pełniła funkcję Sekretarza Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF) działającego przy kinie studyjnym "ANDROMEDA" w Tychach. Interesuje się prawem filmowym, prawem mediów oraz prawnymi aspektami działalności instytucji kultury i sztuki.

radca prawny
Mateusz Majchrzak
project manager

radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (największego w Polsce specjalistycznego ośrodka naukowego zajmującego się problematyką prawa własności intelektualnej) w zakresie Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe. W praktyce zawodowej interesuje się ochroną praw twórców, ochroną dóbr osobistych i wolności słowa, prawnymi aspektami działalności instytucji kultury i sztuki oraz prawem internetowym.

ARTPROWOKANDA

ul. Zabrska 11/2
40-083 Katowice
tel. 32 203 27 86

radca prawny
Mateusz Majchrzak
tel. 516 026 828

aplikant radcowski
Aleksandra Padło
tel. 605 089 474